روش آموزش نوین و پیشرفته دنیا چیست؟

روش آموزش نوین و پیشرفته دنیا چیست؟