برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد، دیدگان نو لازم است.