اشتغال

سیتکو، با بیش از هفت شرکت تخصصی و معتبر در حوزه فنآوری اطلاعات قرارداد آموزش نیروها برای استخدام تضمینی دارد. همچین شرایطی دارد که بر مبنای آن، از ظرفیتهای مربوط به مجموعه ۱۳ سهامدار اصلی خود استفاده نماید.