تضمین استخدام و یک پرسش کلیدی از شرکت های معتبر

چندماه از طرح ایده‌ی دوره های آموزشی تضمین استخدام می‌گذرد. طی این مدت با پرسشهای فراوانی روبرو شده‌ایم که بسیاری از آنها، شخصی است. اما یکی از بهترین سوالات در زمینه این دوره ها را یکی از دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه پرسیده اند. ایشان یکی دو سالی است دنبال کار مناسب بوده و برای شرکتهای معتبر زیادی، رزومه فعالیتهای خود را فرستاده است. خواندن را ادامه دهید“تضمین استخدام و یک پرسش کلیدی از شرکت های معتبر”